KARATAŞ BURSLARI; KARATAŞ VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler:

Madde – 1: Bu yönetmeliğin amacı; vakıf senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyan öğrencilere burs bağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Madde – 2:

a)      Bu yönetmelik, Ankara İli hudutlarında eğitim, öğretim gören muhtaç durumdaki ailelerin çocuklarından, gazi ve şehit ailelerinin çocuklarından, özürlü durumdaki çocuklardan ve Gökçe Karataş İlköğretim Okulu’ndan mezun olup da diğer illerde yüksek öğrenimini yapan öğrencilerden başarı durumlarına göre Karataş Vakfı tarafından seçilecek öğrencilere verilecek nakdi ve ayni (kitap, kırtasiye vb.) burslarla ilgili yapılacak işlemleri kapsar.

b)      Ders yada sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından ve maddi imkansızlıklardan dolayı öğrencilere karşılıksız verilecek (kitap, kırtasiye vb.) burs işlemlerini kapsar.

Özel Hükümler:

Madde – 3: Burs verilecek öğrencilerin seçiminde Gökçe Karataş İlköğretim Okulunda eğitim, öğretim görmekte olan ve bu okuldan mezun durumda olup halen üniversite eğitimine devam eden öğrencilere öncelik tanınacaktır.

Madde – 4: Burs başvuruları Vakfımızın iletisim@karatasvakfi.org ve karatas@karatasvakfi.org e-posta adresleri aracılığıyla da yapılabilir.

Madde – 5: Burs başvuruları Vakfımız Yönetim Kurulunca değerlendirilecek ve sonuçlar ilgililere bildirilecektir.

Madde – 6: Burs verilecek öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir;

–         Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

–         Okudukları okul idaresinden alınacak onaylı öğrenci belgesi,

–         Okul idaresinden alınacak öğrencinin başarı durumunu gösterir belge,

–         2 Adet Vesikalık fotoğraf,

–         Vakfımızca belirlenecek banka/şube’de adlarına açılmış olan vadesiz mevduat hesabı hesap cüzdanı fotokopisi,

Madde – 7: Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin bursu vakıfça iptal edilir. Burs aldığı dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Madde – 8: Burs verilmesine karar verilen öğrencilerin başarı durumları her yarı yıl sonunda takip edilerek başarıları devam eden öğrencilere burs verilmesine devam edilecek ve başarısı düşen öğrencilerin bursları kesilecektir.

Madde – 9: Burs verilen öğrenciler başarılı oldukları sürece, okudukları okuldan mezun olana kadar vakfımızdan burs almaya devam ederler, bursların miktarı her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir,

Madde – 10: Öğrencilere verilecek burslar eğitim ve öğretim takviminin başlamasını takip eden ayın 20’sinden eğitim, öğretim döneminin son bulduğu ayın 20’sine kadar devam eder,

Sonuç Hükümler:

Madde – 11: Vakfımızın üyelerinin görüşleri alınarak hazırlanan bu yönetmelik yönetim kurulunca oylanıp kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer,

Madde – 12: Bu Yönetmelik hükümlerini Karataş Vakfı Yönetim Kurulu yönetir.