VAKIF HAKKINDA

— ANKARA 25. Noterliğince düzenlenen 12.01.2010 tarih ve 01.051 yevmiye numaralı değişiklik senedi ve Ankara Asliye 19. Hukuk Mahkemesinin 13.05.2010 tarih ve E:2010/20, K : 2010/149 sayılı kararıyla Vakıf Senedinde yapılan değişiklikleri içerir.

KARATAŞ VAKFI SENEDİ

BAŞLANGIÇ : Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI :

Madde 1 :

Vakfın adı KARATAŞ VAKFI’ dır.

İş bu resmi senette ” vakıf ” olarak tanımlanmıştır.

VAKFIN MERKEZİ VE YASAL DURUMU

Madde 2 :

a) Ankara İli, Çankaya İlçesi, Nenehatun Caddesi, 84/6 nodadır. Vakıf Yönetim Kurul Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içi ve dışında şube ve temsilcilik açabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3 :

Karataş Vakfı’nın Amacı:

Milli varlığımızın temel unsuru Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerin her dalda eğitim – öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine yardımcı olmaktır.

a)     Her türlü eğitim, öğretim konusunda bilimsel eğitim, araştırma yapmak, yaptırmak,
bunları geliştirmek, bunlarla ilgili yayınlarda bulunmak, seminerler ve konferanslar yapmak,
yaptırmak, bu konuda yurtiçi ve dışı projeleri desteklemek, eğitim kadrolarının yetişmesi için
gerekli destekte bulunmak.

b)     Karataş ismi altında okul öncesi eğitim, ilköğretim, dershane, kurs, lise, meslek lisesi,
özürlüler okulu ve üniversitesi açmak, açılmasına yardımcı olmak, işletmek.

c)     Karataş Vakfı’nın amaçları içinde yardıma muhtaç başarılı öğrencilere her türlü
yardımda bulunmak, her eğitim düzeyinde karşılıklı ve karşılıksız burs vermek.

ç)     Üstün başarılı öğrencilere eğitim bursları ve ödül vermek.

d)     Karataş adına her derecede okullar yapmak ya da yapılan okullara bağışta bulunmak.

e)      İleri seviyede lisan eğitimi yapacak tesisler kurmak, tesislere imkanlar sağlamak, onları
işletmek veya işletilmesine yardımcı olmak.

f)       Her türlü spor eğitimi ve öğretimi konusunda bağış yapmak, başarılı öğreticileri ve
sporcuları ödüllendirmek, eğitim ve öğretim için burs vermek, her türlü spor faaliyetleri
düzenlemek, gerektiğinde sponsorluk yapmak.

g)     Karataş adına bilim, edebiyat, sanat, spor, eğitim, sağlık veya kültür alanlarında ödül veya ödüller ihdas etmek, desteklemek, bu alanlarda yarışmalar düzenlemek, toplantılar, sergiler, kermesler yapmak.

h)     Karataş Vakfı adına her türlü eğitim, öğretim konusunda araştırma yapmak, yaptırmak ve projeleri desteklemek.

ı)     Vakfı mali açıdan desteklemek, gelirlerini arttırmak amacıyla her çeşit teşebbüse, ticari, kültürel amaçlı iştiraklere katılmak, döner sermayeli işletmeler açmak ve işletmek.

i)     Öğretmen ve öğrencilerin görgü ve bilgilerini arttıracak her türlü teşvik tedbirlerini almak, organizasyonlar yapmak.

j)     Her türlü eğitimin ya da öğretimin yapılacağı tesislere yardım etmek, k) Sağlık yardımlarında bulunmak.

l)     Gökçe Karataş adı altında sağlık kurumları açmak veya sağlık kurumlarının açılmasına yardımcı olmak, bu kurumları desteklemek.

m)     Harp halinde veya afetler durumunda ilgili kurumlara yardımda bulunmak.

n)     Okul öncesi eğitimi, ilköğretim, lise, meslek lisesi, özürlüler okulu, üniversite gibi kurumlara bilim, sanat, edebiyat, spor ve genel kültür dallarında ders kitapları, yardımcı kitaplar yazmak, yazdırmak, bastırmak, tesisler kurmak, eğitim araçları ve malzemeleri için tesisler kurmak, bunları çalıştırmak, üretmek ve dağıtımlarını yapmak veya yaptırmak.

o)     Trafik eğitimi, öğretimi konusunda ve uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim hizmetlerinde bulunmak ve bu konularda çalışma yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR :

Madde 4:

Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal, mülk ve mal varlığına bağış, vasiye vesair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle, sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve feragat etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarf’a, vakfın malvarlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu Hükümleri’ne göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kâr hisselerini sarfı ticari işletmeler kurmak ve işletmek;

Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;

Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve ta­şınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine;

Amacına uygun şartlı bağışları kabule;

Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamanının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5:

a)     Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 12.000.000.000 TL’ dir. Bu meblağın :

 • Dört milyarı: Hacer Nebahat Karataş
 • Beş milyarı: Nevzat Karataş
 • İki milyarı: Emre Karataş
 • Bir milyarı: Sedat Karataş
  tarafından nakden verilmiştir.

Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet başka suretlerle temellük edebilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ VE HARCAMA YERLERİ

Madde 6 :

a)      Vakıf yönetimince bir yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin % 20 ‘ si idame masrafları ile
ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara kalan % 80′ i vakıf amaçlarına ayrılacak ve
harcanacaktır.

b)     Vakıf’ça kurulacak Eğitim Tesislerinde en az % 10 kapasite yetenekli ancak : maddi
imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %
10’ nu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

c)      Vakıf, Gökçe Karataş adına kurulacak veya kurulmuş olan İlköğretim okuluna Gökçe
Karataş adının verilmesini sağlamak üzere on milyara kadar harcamada bulunabilir.

HİZMET KARŞILIĞI :

Madde 7 :

Vakıf Yönetim Kurulu’na seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak, vakıf için yapacakları seyahat ve masraflar vakıfça karşılanabilir.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 8 : Vakfın hesap Dönemi Takvim Yılıdır.

Madde 9 : Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 10:

a)     Vakfın kaynaklarının nemalandırılmasından sağlanan gelirler,

b)     Bağış ve yardımlar,

c)      İşletme ve İştirak gelirleri,

d)     Diğer gelirler,

VAKIF ORGANLARI

Madde 11 :

Vakıf organları şunlardır;

a)      Genel Kurul

b)      Yönetim Kurulu

c)       Denetim Kurulu

GENEL KURULU OLUŞTURANLAR

Madde12:

Genel kurulu oluşturanlar şunlardır;

a)      Vakfın kuruluşuna maddi ve manevi yardımlarda bulunan adı ve soyadı ekli (I) nolu
listede belirtilen gerçek kişiler,

b)      Vakfın kuruluşundan sonra vakfın varlığına kuruluşundan itibaren üç yıl içinde en az   bir
milyar TL tutarında taşınır ya da taşınmaz mal ya da para bağışlayarak katkıda bulunan gerçek ya
da tüzel kişilerin talep etmeleri ve yönetim kurulunun bu talebi uygun görmesi halinde Genel
Kurulca kabul edilenler,

c)      Gözde Karataş, Can Kula, Utku Karataş, Onur Karataş, Selmin Karataş ve ayrıca,
Karataş ailesinin çocukları istekleri halinde 18 yaşını bitirip, reşit olduklarında vakfın doğal üyesi
olacaklardır.

d)      Vakfa çok yararlı ve olağanüstü hizmetlerinden dolayı yönetim kurulunca kendilerine
* onur üyeliği (yararlı üye) sıfatı önerilip genel kurul tarafından kabul edilenler,

e)      Öğretim ve eğitim sağlık, spor, hukuk, konularında isim yapmış kişilerden en az iki
genel kurul üyesi tarafından önerilip, Genel Kurul tarafından *onur üyelikleri kabul edilenler,

* Vakıf onur üyelerinin sayısı kurucuların   toplam sayısının yarısından fazla olamaz.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Madde 13:

Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a)     Yönetim Kurulu’na seçimle gelecek asil ve yedek üyeleri seçmek,

b)     Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek,

c)     Yönetim Kurulu’nca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço gelir ve giderlerini incelemek
ve onaylamak,

d)     Yönetim Kurulu’nun raporlarını incelemek ve ibra etmek,

e)     Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

f)     Vakfın en üst kuruluşu olması nedeniyle, diğer kanunlardaki kendisine verilmiş olan ve
kendi resmi senedinde yazılı olmayan diğer işler hakkında karar vermek.

g)     Vakfın onursal üyelerini seçmek,

h)     Vakfın genel kuruluna vakfın yeni üyelerini seçmek,

i)     Yönetim kurul üyelerine ücret verilip verilmeyeceği hususunun karara bağlamak, toplantılara katılmaları halinde zaruri masraflarının ödenmesinin ve miktarının tespiti ve karara bağlanması

j)     Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikleri karara bağlamak,

k)     Yönetim kurulu tarafından talep edilen yerlerde yeni şubeler açılmasını karara bağlamak.

GENEL KURULUN TOPLANTISI

Madde 14:

Genel Kurul her yılın mart ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü haller ile Genel Kurul üyelerinin en az üçte biri tarafından yapılan imzalı müracaat üzerine Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul toplantıya çağrılabilir.

Toplantı gündemi ve tarihi toplantı gününden en az 15 gün önce duyurulur.

Genel Kurul, üye sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde bir hafta sonra çoğunluk olarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, toplantıyı idare etmek için bir başkan ve iki katip seçer.

Her Genel Kurul üyesinin (1) oyu vardır. Üyeler, vakıf üyeleri içinden veya dışından bir kişiyi, toplantıda kendini temsil etmek üzere vekil tayin edebilirler. Fakat, bir vakıf üyesi, ancak kendisinden başka (1) üyeyi temsil edebilir ve (1) vekalet oyu kullanabilir. Vakıf üyesi olmayan vekiller (1)’ den fazla kişiyi temsil edemez ve (1)’ den fazla oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 15:

Yönetim Kurulu 1 başkan, 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Başkanı Hacer Nebahat KARATAŞ’tır. Başkanlık görevi hayatı süresince ya da başkanlıktan çekilene kadar devam eder. Yönetim Kurul başkanı vakfı her hususta tek başına temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim Kurulu başkanı başkanlıktan ayrıldığında görevi Gözde BAŞAR (KARATAŞ) yürütür.

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından ikinci başkanı seçer. Başkan bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu toplantılarını ikinci başkan yönetir.

Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 6 yıl dır. Arka arkaya üç kez ve yılda altı kez toplantıya Yönetim Kurulunca onaylanan mazereti olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri bu sıfatlarını kaybederler. Ayrılan üyenin yerine yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu ayda bir kez yarıdan bir fazla üyenin katılması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşüne itibar edilir. Kararlar, noterden tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defteri’ ne geçirilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 16:

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a)     Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ve faydalı gördüğü her türlü
önlemi almak,

b)     Vakfın gelirlerini arttırıcı önlemler almak,

c)     Vakfın çalışmalarının harcamalarını yapmak ve ödeme usullerini belirlemek,

d)     Gerektiğinde ücretli  personeli oluşturmak ve  bunların  ücret,  görev, yetki ve
sorumluluklarını bir yönetmelikle belirlemek,

e)     Bürolar kurmak ve işleyişlerine ait yönetmelik yapmak,

f)     Vakfı yönetmek,

g)     Vakfı temsil ve ilzam etmek,

h)     Vakfa ait yönetmelikleri hazırlamak, ı) Her türlü bağışı kabul etmek,

i)     Vakfa ait her türlü malların üzerinde tasarrufta bulunmak, kiraya vermek, gerektiğinde ipotek ettirmek,

j)     Yıllık bütçesini hazırlamak,

k)     Genel Kurul toplantılarına katılmak,

l)     Genel Kurulca onaylanan bütçeyi uygulamak,

m)     Genel Kurula vakfın gelişmesi için teklif ve taleplerde bulunmak,

n)     Vakıf senedinde amaçlar maddesindeki her konuyu başarıyla yürütmek,

o)     Vakfa ait denetim giderlerine katılma payını Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödemek,

DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 17:

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışmaları ve hesapları hakkında Vakıf Genel Kurulu’na bilgi vermek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından veya hariçten seçeceği iki (2) asil ve iki (2) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu’nun görev süresi üç(3) yıldır.

DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18:

Denetim Kurulu, Vakfın İdare ve işletme ile ilgili bütün evrak, defter ve vesikalarını ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanma derecesini inceler ve kontrol eder. Yönetimde görülen acil aksaklıkları Vakıf Genel Müdürlüğü’ ne haber verir. Hesap dönemi sonu itibari ile düzenlenecek rapor, en geç 1 Mart tarihine kadar Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir. Ayrıca, denetçiler, her üç ayda bir vakfın gelir ve giderleri ile evraklarını inceleyerek sonucu ve önerilerini bir raporla Yönetim Kurulu üyelerini bildirir.

Denetim kurulu üyelerine verilecek ücret Genel Kurulca belirlenir.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 19:

Vakıf senedi bir zarurete ve ihtiyaca dayanarak değiştirilebilir. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleşir.

VAKIF FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 20:

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile feshe karar verilir.

Vakfın feshi durumunda vakfa ait mallar aynı amaca yönelik bir başka vakfa ya da Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’na devredilebilir.

VAKFIN KURUCULARI

Madde 21 :

Vakfın Kurucuları, EK : (1) no’ lu listede gösterilmiştir.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 : Gökçe Karataş Vakfının ilk geçici yönetim kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

 1. Hacer Nebahat KARATAŞ
 2. Emre KARATAŞ
 3. Sedat KARATAŞ

Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kurucular kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2 : Bu vakfın kuruluşu tescil ve ilanı ile gerekli her çeşit işlemleri yapmaya, ilgili mahkemelere başvurmaya ve değişiklikler yapmaya, Ankara Barosu Avukatlarından Av. Tezer ÜNAL münferiden yetkilidir.

DİĞER HÜKÜMLER :

Madde 22:

Gökçe Karataş Vakfı, 13.07.1967 tarih ve 903 Sayılı kanuna göre yürütülür.

GEÇİCİ HÜKÜM :

Geçici Madde 1 : Genel Kurul ilk toplantısını yapana kadar Vakıf İşleri, aşağıda belirtilen geçici yönetim ve geçici denetim kurulları tarafından yürütülür.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU                       GEÇİCİ DENETİM KURULU

Asıl Üyeler Asıl Üyeler

 1. H. Nebahat KARATAŞ                       1. Tezer ÜNAL
 2. Emre KARATAŞ                                   2. Ergun OLGAÇ
 3. Sedat KARATAŞ

Yedek Üyeler Yedek Üyeler

 1. Nevzat KARATAŞ                                 1. Sadık DOĞ
 2. Gamze KARATAŞ                                  2. Güler KARATAŞ

EK (1) NO’LU LİSTE

KARATAŞ VAKFI Kurucu Üyeleri

GERÇEK KİŞİLER :

Nevzat KARATAŞ
H. Nebahat KARATAŞ
Sedat KARATAŞ
Güler KARATAŞ
Emre KARATAŞ (Vefat)
Gamze KARATAŞ
H. Alp DOĞ

Aylin ÖZSÖĞÜT (DOĞ)
Özlem ZAİDİ (GÜNSEV)
Murat GÜNSEV
Özlem OKTAY (KULA)

MADDE 12 C BENDİNE GÖRE

VAKFIN DOĞAL ÜYELERİ

Gözde BAŞAR (KARATAŞ)
Onur KARATAŞ
Selmin KARATAŞ
Can KULA